Skip links

Huisregels

Huisregels

Toepasselijkheid

Deze huisregels zijn van toepassing op een ieder die Strandfestival ZAND bezoekt te Almere (Almeerderstrand).

Algemeen

Volg altijd de aanwijzingen op van de door de organisatie van Strandfestival ZAND aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie of de door de organisatie aangewezen personen.

Toegang tot Strandfestival ZAND

Toegang tot Strandfestival ZAND is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door de organisatie afgegeven autorisatie. Door Strandfestival ZAND afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar. Op verlangen van door de organisatie van Strandfestival ZAND aangewezen personen dient een ieder aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of andere autorisatie te beschikken.

Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van Strandfestival ZAND dan dat gedeelte waartoe men gerechtigd is.

Bezoekers die tijdens Strandfestival ZAND de locatie verlaten, worden in beginsel geen toegang meer verleend tot de locatie.

Een ieder die zich op de locatie bevindt, moet zich kunnen legitimeren.

Voor het bezoeken van het evenement hanteert Strandfestival ZAND geen minimumleeftijd, echter voor bezoekers van 16 jaar of jonger geldt dat zij moeten worden begeleid door een volwassene.

Het is op Strandfestival ZAND voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij overtreding volgt direct verwijdering van het terrein. Op verzoek van bar personeel, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.

Roken is op Strandfestival ZAND alleen toegestaan in de openlucht. In gebouwen, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt. Bezoekers jonger dan 18 jaar kunnen op dit evenement geen tabak kopen.

De door de organisatie van Strandfestival ZAND aangewezen personen hebben het recht om een ieder die toegang wenst tot, of zich op de locatie bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden voor risico van de eigenaar opgeslagen tot na afloop van het bezoek aan het gebouw, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV bij Strandfestival Zand gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en de locatie wanneer daartoe aanleiding is. Binnen Strandfestival ZAND verstaan we onder visiteren en POV: Visiteren: Controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. POV: Oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend.

De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen:

1. etens- en drinkwaren;
2. gevaarlijke voorwerpen, waaronder (verdedigings-) wapens zoals pepperspray en smurfenspray, messen, glas- en/of blik (bijv. parfum en deodorant);
3. (soft/hard)drugs en alcohol;
4. giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk;
5. skates, fietsen, steps, skateboards etc.;
6. (huis)dieren;
7. professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur en zogeheten selfie-sticks;
8. bankjes, klapstoelen (of welke vorm van stoelen dan ook, rugzakstoelen uitgezonderd);
9. tassen groter dan A4-formaat;
en alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de organisatie van Strandfestival ZAND en de door de organisatie van Strandfestival ZAND aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde;

Het uitdragen van (geloofs- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of dragen van voetbalclubuitingen en motorclubuitingen is niet toegestaan;

Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Strandfestival Zand is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de organisatie is verkregen.

De organisatie van Strandfestival ZAND behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot Strandfestival ZAND te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade.

Opnamen

Op het festivalterrein is het een ieder niet toegestaan om voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.

Strandfestival ZAND is bevoegd foto en video-opnamen te maken voor commerciële doeleinden. Door toetreding van het festivalterrein gaat u hiermee akkoord.

Calamiteiten

Een ieder die zich op de locatie bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften in geval van een calamiteit is verboden.

De organisatie van Strandfestival ZAND is gerechtigd om de locatie te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.

Geen schadevergoeding

Het bezoeken van Strandfestival ZAND geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.

Ontzegging toegang en verwijdering

De door de organisatie van Strandfestival ZAND aangewezen personen zijn ten allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan de huisregels houden, of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of uit de locatie te verwijderen.

Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de organisatie van Strandfestival ZAND aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

Wijziging

Strandfestival ZAND behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van Strandfestival Zand te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.