Ga naar de inhoud

Huisregels

Toepasselijkheid
– Deze huisregels zijn van toepassing op iedereen die het Strandfestival Zand bezoekt op 23 & 24 augustus 2024 te Almere. 

 

Algemeen
– Volg altijd de aanwijzingen op van de door de organisatie van Strandfestival ZAND aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie of de door de organisatie aangewezen personen. 

 

Toegang tot Strandfestival ZAND
– Toegang tot Strandfestival ZAND is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door de organisatie afgegeven autorisatie. Door Strandfestival ZAND afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar. Op verlangen van door de organisatie van Strandfestival ZAND aangewezen personen dient iedereen aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of andere autorisatie te beschikken. 

– Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van Strandfestival ZAND dan dat gedeelte waartoe men gerechtigd is. 

– Bezoekers die tijdens Strandfestival ZAND de locatie verlaten, worden in beginsel geen toegang meer verleend tot de locatie. 

– Iedereen die zich op het evenement bevindt, moet zich kunnen legitimeren. 

– Voor het bezoeken van het evenement hanteert Strandfestival ZAND geen minimumleeftijd, echter voor bezoekers van 16 jaar of jonger geldt dat zij moeten worden begeleid door een volwassene. 

– Het is op Strandfestival ZAND voor bezoekers jonger dan 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of consumeren. Het is voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij overtreding volgt direct verwijdering van het terrein. Op verzoek van bar personeel, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld. 

– Roken is op Strandfestival ZAND alleen toegestaan in de openlucht. In gebouwen, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt. Op dit evenement is het niet mogelijk om tabak of sigaretten te kopen. 

– De door de organisatie van Strandfestival ZAND aangewezen personen hebben het recht om iedereen die toegang wenst tot, of zich op de locatie bevindt, te controleren.   

– Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (P.O.V.). Het uitvoeren van visitatie/P.O.V. bij Strandfestival Zand gebeurt bij de in- en uitgangscontrole van de locatie wanneer daar aanleiding voor is. Voor Strandfestival ZAND verstaan we onder visiteren het controleren van tassen en alles wat men bij zich draagt. 

– Onder een P.O.V. verstaan we de oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend. 

 

Wettelijk verboden voorwerpen worden overgedragen aan de politie en ongeoorloofde voorwerpen die voorkomen op onderstaande lijst worden vernietigd. 

 

De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen: 

1. Etens- en drinkwaren; 
2. Gevaarlijke voorwerpen en wapens zoals messen, pepperspray en smurfenspray; giftige, licht brandbare en/of licht explosieve materialen; vuurwerk; materialen in glas en/of blik (bijv. parfum en deodorant); 
3. (soft/hard)drugs (inclusief lachgas) en alcohol; 
4. skates, fietsen, steps, skateboards etc 
5. professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur en zogeheten selfie-sticks;
6. Bankjes, klapstoelen en/of welke vorm van stoelen dan ook; 

 

en alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de organisatie van Strandfestival ZAND en de door de organisatie van Strandfestival ZAND aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde; 

 

– Bij het aantreffen van wettelijk verboden voorwerpen wordt de toegang tot het evenement ontzegd en bij het aantreffen van ongeoorloofde voorwerpen kán de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder dat er recht is op een vergoeding van de schade. Wanneer u twijfelt, neem altijd contact met de organisatie op. 

– Het uitdragen van (geloofs- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of dragen van voetbalclubuitingen en motorclubuitingen is niet toegestaan; 

– Hulphonden zijn welkom, mits als zodanig herkenbaar, andere (huis)dieren zijn niet toegestaan; 

– Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Strandfestival Zand is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de organisatie is verkregen. 

– De organisatie van Strandfestival ZAND behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot Strandfestival ZAND te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade. 

 

Opnamen

– Op het festivalterrein is het niemand toegestaan om voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen. 
– Strandfestival ZAND is bevoegd foto en video-opnamen te maken voor commerciële doeleinden. Door toetreding van het festivalterrein gaat u hiermee akkoord. 

Calamiteiten

– Iedereen die zich op de locatie bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden. 

– De organisatie van Strandfestival ZAND is gerechtigd om de locatie te ontruimen als daar naar haar mening aanleiding toe bestaat. 

 

Geen schadevergoeding
– Het bezoeken van Strandfestival ZAND geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. 

 

Ontzegging toegang en verwijdering
– De door de organisatie van Strandfestival ZAND aangewezen personen zijn altijd bevoegd om personen die zich niet aan de huisregels houden, of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of uit de locatie te verwijderen. 

– Geconstateerde strafbare feiten zullen altijd aan de politie worden gemeld. De door de organisatie van Strandfestival ZAND aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie. 

 

Wijziging
– Strandfestival ZAND behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van Strandfestival Zand te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.